Prem Prarthana (Official Video) – Swaroop Raj Acharya feat. Dhiren Shakya & Usha Khadgi – The Pratima Show

Prem Prarthana (Official Video) – Swaroop Raj Acharya feat. Dhiren Shakya & Usha Khadgi